سفارت جمهوری اسلامی ایران

معافیت کفالت پدر

معافیت کفالت پدر بالای 70 سال

براساس قانون مشمولین دارای شرایط زیر می توانند درخواست معافیت کفالت برای پدر خود بنماید

شرایط مکفول (پدر)

- پدر بالای 70 سال باشد

- پدر پسر بالای 18 سال دیگری نداشته باشد (مگر آنکه این فرزند توانائی کفالت نداشته باشد)

معافیت کفالت پدر

شرایط کفیل (مشمول)

- براساس قانون به درخواست کفالت مشمولانی رسیدگی می شود که غیبت نداشته باشند مگر اینکه در موقع احضار و در طول مدت غیبت و مدت رسیدگی دارای شروط معافیت کفالت و مشغول به تحصیل بوده باشند.

مدارک لازم:

الف - پرسشنامه ها و هزینه (پرسشنامه ها باید در محل کنسولی و در حضور کارشناس امضاء شوند)

1- درخواستنامه تکمیل شده [ 450 ] برای معافیت کفالت (گواهان، پدر و مادر باید این درخواستنامه را فقط درحضور کارشناس کنسولی امضاء نمایند)

2- وکالتنامه تکمیل شده شماره [ 242] برای پیگیری امور نظام وظیفه در ایران

Iranian Consulate ,50 Kensington Court , W8 5DD

ب - مدارک کفیل (مشمول)

1- اصل شناسنامه مشمول و سه نسخه تصویر تمام صفحات آن و اصل کارت ملی به همراه سه نسخه تصویر برابر اصل شده آن

2- اصل گذرنامه مشمول و تصویر تمام صفحات نوشته شده آن

3- تصویر و ترجمه آخرین مدرک تحصیلی انگلیسی مشمول (این مدرک باید به انگلیسی ترجمه شده و به تایید وزارت امور خارجه ویا اداره کل ثبت انگلیس رسیده باشد)

4- هشت قطعه عکس 4×3 جدید تمام رخ (از روبرو) و رنگی بدون عینک و با زمینه روشن از مشمول که پشت نویسی شده باشد

ج - مدارک مکفول (شخص نیازمند مراقبت)

1- اصل شناسنامه پدر مشمول و دو نسخه تصویر تمام صفحات آن

2- اصل گذرنامه مادر مشمول و تصویر تمام صفحات نوشته شده آن (فقط درصورت اقامت مکفول درخارج ازکشور)

3- دو قطعه عکس پشت نویسی شده پدر

د - مدارک بستگان کفیل (مشمول)

1- اصل شناسنامه مادر مشمول و دو نسخه تصویرتمام صفحات آن

2- دو نسخه تصویر (کپی روی برگ A4) صفحه اول شناسنامه برادران و خواهران مشمول

3- اصل گواهی فوت برادران و خواهران (در صورت فوت) و یک نسخه تصویر آن

4- مدارک بیماری و از کار افتادگی برادر بالای 18 سال مشمول (در صورت ارائه باید به تایید کمیسیون پزشکی نظام وظیفه رسیده باشد)


© کلیه حقوق این سایت متعلق است به سفارت جمهوری اسلامی ایران