سفارت جمهوری اسلامی ایران

رضایتنامه خروج همسر و فرزندان از ایران

رضایتنامه خروج همسر و فرزندان از ایران
بانوان و فرزندان کمتر از 18 سال، که طبق مندرجات گذرنامه هایشان محل اقامت آنان ایران میباشد، برای دریافت اجازه خروج از ایران باید رضایتنامه رسمی شوهر/ پدر را ارائه نمایند.
مدارک لازم:
1- درخواستنامه تکمیل شده شماره [107] برای اجازه خروج همسر و یا فرزندان زیر 18 سال (این درخواستنامه باید توسط شوهر برای خروج همسر و توسط پدریا قیم برای خروج فرزندان تکمیل و در محل سفارت امضاء شود).
*-اصل گذرنامه امضاء شده پدر ( درصورت عدم امکان حضور پدر در سفارت)
2- اصل گذرنامه یا شناسنامه شوهر برای خروج همسر و پدر یا قیم برای خروج فرزندان
3- اصل شناسنامه های زن و فرزندان

4-پرداخت هزینه به صورت نقدی

لطفا مدارک خود را با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال نمائید

Iranian Consulate

,50 Kensington Court

, W8 5DD

(مدارک ناقص و درخواستنامه های تکمیل نشده جهت رفع نقص عودت داده خواهد شد)


© کلیه حقوق این سایت متعلق است به سفارت جمهوری اسلامی ایران ایران در لندن