سفارت جمهوری اسلامی ایران

تغییر نام خانوادگی

توجه: تغییر نام و یا نام خانوادگی در مراجع انگلیسی بدون هماهنگی با دوایر ایرانی ، الزامی جهت تغییر نام و یا نام خانوادگی در مدارک ایرانی به وجود نمی آورد.
-- در قوانين ثبت احوال ايران، امکان تغيير نام و نام خانوادگی پيش بينی گرديده است. افرادی که به دلايلی از قبيل زننده يا نامناسب بودن تمام یا بخشیاز نام خود قصد تغيير آنرا دارند، ميتوانند با تهيه و ارسال مدارک زير اقدام نمايند.
-- اين درخواست به همراه مدارک زير جهت بررسی به مرکز ارسال ميشود. مدت اين بررسی حدود شش ماه ميباشد.
توجه :در صورت تمایل به تغییر نام به غیر از موارد فوق، توصیه می شود به صورت حضوری و یا از طریق نصب وکیل و اخذ حکم از محاکم داخل کشور اقدام فرمایید.
شرایط تغییر نام خانوادگی
متقاضیان تغییر نام خانوادگی به استناد مواد 40 تا 42 قانون ثبت احوال و درصورت احراز شرایط مندرج در این دستورالعمل و پس از موافقت مراجع ذیصلاح ثبت احوال می توانند نام خانوادگی خود را تغییر دهند.

کلیات
1- دارنده حق تقدم نام خانوادگی کسی است که برای اولین بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال مستقل، نام خانوادگی به نام او ثبت شده باشد.(ملاک تشخیص ، تاریخ صدور سند سجلی یا شناسنامه خواهد بود).
2- هرکس می تواند پس از رسیدن به سن قانونی (18سال) با رعایت مفاد این دستور العمل، نام خانوادگی خود را از طریق انتخاب واژه ای بلامعارض ( فرد دیگری دارای حق تقدم آن واژه نباشد) یا با اجازه از دارنده حق تقدم برای یکبار تغییر دهد.
3- درصورتی که نام خانوادگی پدر تغییر یابد، تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از هجده سال با درخواست کتبی پدر امکان پذیر خواهد بود. فرزندان بالای هجده سال می توانند با اخذ اجازه نامه از پدر، از نام خانوادگی جدید وی استفاده کنند.
4- استفاده از نام خانوادگی زوج برای زوجه در زمان زوجیت با ارائه اجازه نامه از زوج بدون رعایت حق تقدم بلامانع است. درصورت انصراف زوجه و درخواست وی، به نام خانوادگی قبلی برگشت داده می شود.
5- انتخاب واژه هایی که در محل صدور سند (شناسنامه) متقاضی دارای معارض باشد، برای نام خانوادگی ممنوع است.
6- تغيير نام خانوادگی با موارد ويژه و فقط برای يکبار ممکن است و تغيير مجدد ميسر نميباشد.
7- نام خانوادگی پيشنهاد شده در صورتی برای درخواست کننده به ثبت ميرسد که معارضی نداشته باشد. لذا درخواست کننده ميتواند حد اکثر ده نام خانوادگی را با ترتيب اولويت انتخاب کند. اداره ثبت احوال اولين نام خانوادگی را که به ترتيب اولويت بلامعارض باشد برای درخواست کننده به ثبت ميرساند.
8- اين درخواست به همراه مدارک زير جهت بررسی به مرکز ارسال ميشود. مدت اين بررسی حدود شش ماه ميباشد.

موارد تغییر نام خانوادگی
اشخاص واجد شرایط می توانند در موارد زیر تغییر نام خانوادگی خود را درخواست نمایند:
1- نام خانوادگی از واژه های نامناسب باشد، مانند: بیچاره ، گدا و امثال آن .
2- نام خانوادگی بیش از دو کلمه باشد، مانند خنجری برار عزیزی، فلاح ناگزیرلنگرودی، و نظایر آن.
3- نام خانوادگی از واژه های خارجی بوده یا با آن ترکیب شده باشد مانند: علی اف، یوهانسون، چارلتون، جلیلسون و غیره
4- نام خانوادگی از کلمات مذموم و یا مغایر با ارزشهای فرهنگ اسلامی باشد، مانند : بی دین، شیطان پرست و نظایر آن.
5- نام خانوادگی از واژه های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد، مانند: سرهنگ، خان، مهندس و نظایر آن .
6- نام خانوادگی از اسامی محل یا منسوب به محل و نامناسب باشد.
7- هرگاه محکومیت جزائی موثر برای یکی از افراد خانواده پیش بیاید و داشتن آن نام خانوادگی موجب ننگ و سرافکندگی باشد.
8- هرگاه تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی پدر، جد پدر ، فرزند ، برادر، خواهر و عمو باشد.
9- تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی مردی که مادر پس از فوت پدر طفل، طبق مقررات ایران رسما با وی ازدواج نموده است، با رعایت سایر مقررات مربوطه بلااشکال است.

موارد حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی
اشخاص واجد شرایط می توانند در موارد زیر حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی خود را درخواست نمایند:
1- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام محل یا منسوب به محل باشد، مانند افتخاری تهرانی، تبریزی رادمنش و نظیر آن
2- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام ایل یا طایفه باشد مانند: حسینی بختیاری ، زاروندی احمدی و امثال آن
3- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یکی از حرف یا مشاغل باشد مانند: بنکدارقاسمی، مجیدی سقطچی و غیره
4- هرگاه پیشوند یا پسوند نام خانوادگی، حرف، عدد یا کلمه زاید باشد، مانند م قاسمی، شکوهی هفت ، مرحومه حسینی و غیره.

مدارك لازم:
1. تکمیل فرم جهت تغيير نام خانوادگی (S_O5)
2. اصل شناسنامه و دو سری کپی از تمام صفحات
3. سه قطعه عکس جديد( پاسپورت سایز) تمام رخ، بدون کلاه و عينک و با زمينه سفيد که مشخصات دارنده در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد.
4. تکمیل فرم در خواست رسیدگی هیات حل اختلاف
5. 40 پوند هزینه خدمات کنسولی

مدارک لازم پس از دریافت پاسخ مثبت:
درصورت دریافت پاسخ مثبت از سازمان ثبت احوال ایران با تغییر نام خانوادگی، درخواست کننده باید، با ارسال مدارک زیر، درخواست تعویض شناسنامه خود را با نام خانوادگی جدید بنماید.
لطفا به صفحه تعویض شناسنامه مراجعه فرمایید.*

© کلیه حقوق این سایت متعلق است به سفارت جمهوری اسلامی ایران