سفارت جمهوری اسلامی ایران

زمان به وقت تهران و لندن

ارزشیابی مدارک دانشجوئی

برای تایید مدارک دانشجویی تنها از طریقسامانه تاک اقدام فرمایید

دانش آموختگان عزیز پس از تأیید مدارک دانشجوئی خود در بخش کنسولی سفارت، باید این مدارک را شخصا یا توسط وکیل خود برای ارزشیابی به [وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری] یا [وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی] در ایران ارائه نمایند.

سایت ریاست جمهوری

سامانه امورکنسولی وزارت امور خارجه

سایت وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

مدرسه تطبیقی

سازمان سرمایه گذاری

© کلیه حقوق این سایت متعلق است به سفارت جمهوری اسلامی ایران ایران در لندن