سفارت جمهوری اسلامی ایران

ثبت طلاق

با توجه به آخرین بخشنامه موجود، کلیه متقاضیان اموراربعه شامل ( درخواست اولین شناسنامه ، ثبت ازدواج، ثبت طلاق و ثبت فوت) می بایست قبل ازمراجعه به نمایندگی نسبت به ثبت درخواست در سامانه میخک (http://mikhak.mfa.ir) اقدام و با اخذ کد رهگیری به همراه مدارک ذکر شده ذیل به نمایندگی مراجعه نمایند.

• لطفاً توجه شود مدارک ذکرشده صرفاً به صورت کلی جهت هموطنان محترم بوده و درموارد خاص احتمال درخواست مدارک دیگری نیز وجود دارد.